Zadzwoń do nas
510903547

Zmiany, zmiany c.d.

Dzisiaj wprowadzimy Was w ciąg dalszy zmian w Kodeksie Pracy, które zostały bądź zostaną wkrótce wprowadzone.

Mały podatnik CIT w 2019 r.

Małym podatnikiem CIT (Podatek dochodowy od osób prawnych) będzie podmiot, którego wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT, nie przekroczy w 2018 roku kwoty 5 135 000 zł. Tak więc małym podatnikiem ostanie ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

 Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zl.

Podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej jak i małym podatnikom, przysługuje możliwość skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym  środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odpis nie może przekroczyć kwoty 50 tys. Euro, którą przelicza się w taki sam sposób jak obliczanie wartości przychodu, w zaokrągleniu do 1 000 zł. W związku z tym limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 r. wynosi 214 000 zł. Dodatkowo, mali podatnicy CIT, są uprawnieni do zastosowania obniżonej 15-proc. Stawki podatku.

Zmienione przepisy w Kodeksie Pracy zakładają również nowe wzory: PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT 38 oraz PIT 39;

A także załączników do ww. zeznań:

 PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS., PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG.

 Likwidacja “kilometrówki”

Sposób rozliczania prywatnego samochodu przedsiębiorcy, niewprowadzonego do działalności gospodarczej.

Obecnie wykorzystując swoje prywatne auto, przedsiębiorca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówkę. Po wprowadzeniu zmian, kilometrówka nie będzie prowadzona,  a przedsiębiorca który wykorzystuje swój samochód będzie miał możliwość rozliczenia w kosztach jedynie 20% wydatków ponoszonych z tytułu jego używania ( w tym także ubezpieczenia).

Progi podatkowe w 2019 r.

 Stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych czyli progi podatkowe również znalazły się na drodze zmian. Podobnie jak w latach ubiegłych, będą obowiązywały dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Zmianie ulegnie jednak wysokość kwoty wolnej od podatku.

– Pierwszy próg podatkowy – 18% do kwoty 85 528 zł,

– Drugi próg podatkowy – 32# powyżej kwoty 85 528 zł.

3 lata na ulgę mieszkaniową

Na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT podatnicy będą mieli 3 lata, a nie jak obecnie 2 lata. Są to osoby które sprzedają dom, mieszkanie lub działkę przed upływem 5 lat od nabycia tych nieruchomości.

Zasiłek rodzinny 2018/2019

Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

  • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
  • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Polecamy: Kalendarz 2019

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

1)  95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 – 18 roku życia lub
 – nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 – 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *