fbpx
Zadzwoń do nas
510903547

Kalendarz obowiązków organizacji pozarządowych.


Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego…

Ruszamy z nowym cyklem !

Każdego miesiąca będziemy przypominać i omawiać jakie dokumenty i gdzie należy składać. Pomoże to zachować ład i porządek w stowarzyszeniach czy fundacjach.

Zatem zapraszamy !

Marzec 2019

do 15 marca – zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc luty.

Każda organizacja zobowiązana jest do płacenia składek od wynagrodzeń w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 marca – należy wpłacić do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni.

Gdy organizacja pozarządowa zatrudnia osoby na umowę o pracę, dzieło czy zlecenie albo wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, płaci do US odpowiedniego dla swojego miejsca rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w lutym należności.

do 25 marca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają się: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2018 rok przypada na 31 marca 2019 r.

Uwaga: Sprawozdania za 2018 rok powinny być sporządzone w formie elektronicznej. Sprawozdania organizacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan).