fbpx
Zadzwoń do nas
510903547

Dotacje, rozliczenia z budżetu, wykorzystywanie sald… Koniec roku tuż tuż…

Podatkowe rozliczenie dotacji – najważniejsze informacje

 

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z różnych dotacji, co też chętnie robią. Podatkowe rozliczenie dotacji może być problematyczne – powoduje ona bowiem różne skutki na płaszczyźnie zarówno VAT, jak i PIT. Tym samym, dotacja może być różnie ujmowana w ewidencjach.

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana ze środków publicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstwu w celu finansowego wsparcia określonego przedsięwzięcia lub prowadzenia bieżącej działalności.

Dotacje dzielą się na:

podmiotowe, udzielane jednostce ze względu na rodzaj prowadzonej przez nią działalności,

przedmiotowe, udzielane jednostce na wytwarzane przez nią produkty, sprzedawane towary czy świadczone usługi.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychodami są między innymi pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że dotacje otrzymywane przez podatników zasadniczo spełniają warunek uznania ich za przychód.

Otrzymanie dotacji a przychód z działalności gospodarczej

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą skutki otrzymania dotacji zostały określone w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia:

nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej – w przypadku, gdy są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a–22o ustawy o PIT dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,

stanowią przychód z działalności gospodarczej – w przypadku, gdy zostały otrzymane przez podatnika na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Zasadniczo dotacje otrzymane na wytworzenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne) nie stanowią przychodu podatkowego. Natomiast otrzymanie dotacji, z której został sfinansowany zakup składników majątku innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, stanowi taki przychód, co jednak nie oznacza, że zwiększa on podstawę opodatkowania, którego powstanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Wolne od podatku dochodowego są bowiem m.in.:

jednorazowe środki z Funduszu Pracy przyznane przez starostę osobie bezrobotnej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przeznaczone na podjęcie działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak od 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT),

dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT),

płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o PIT),

środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT).

Wydatki sfinansowane dotacją jako koszt podatkowy
Według ustawy o PIT w większości przypadków wydatki na zakup towarów i usług, które zostały sfinansowane dotacją wolną od podatku dochodowego, nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT, który stanowi, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy o PIT.

Natomiast w przypadku, gdy z otrzymanej dotacji zostanie sfinansowane nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów z tytułu zużycia tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanych od tej części ich wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Na tej podstawie z kosztów podatkowych zostały wyłączone odpisy amortyzacyjne naliczone od tej części wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, która została sfinansowana dotacją.

Podatkowe rozliczenie dotacji – VAT
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ustawy o VAT).

W związku z tym zasadniczo każda dotacja, subwencja lub dopłata o podobnym charakterze otrzymana przez dostawcę lub usługodawcę, jeśli wpływa na wysokość ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wchodzi do obrotu jako jego część składowa. Zapis ten dotyczy więc każdej dotacji, której wielkość w sposób bezpośredni jest uzależniona od ilości i wartości wykonywanych dostaw towarów lub usług.

Takie uregulowania powodują, że jeśli podatnik uzyska dotację przedmiotową, związaną ze świadczeniem określonych usług lub dostawą określonych towarów, to kwota tej dotacji zwiększy podstawę opodatkowania, będzie więc zwiększała obrót opodatkowany, dając prawo do odliczenia związanego z nim podatku naliczonego.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 stycznia 2015 r., sygn. ITPP3/443-650a/14/MD:

(…) dotacje, o których mowa we wniosku (dotacje przedmiotowe z urzędu miasta), powinny zwiększać podstawę opodatkowania wynikającą ze sprzedaży dokonywanej w barze mlecznym. Są to dotacje do ceny wyrobów („konkretnych posiłków”), które będą sprzedawane przez Wnioskodawcę. Ich istotą jest (w ramach świadczenia pomocy społecznej) obniżenie ceny określonych produktów. Zatem spełniony jest warunek uznania ich za element podstawy opodatkowania, tj. mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę. (…)

Natomiast jeżeli podatnik otrzyma dotację podmiotową, niezwiązaną z konkretną dostawą towaru lub świadczeniem konkretnej usługi, to dotacja ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W przypadku dotacji przedmiotowych konieczne jest rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego od nich. Moment jego powstania określa art. 19a ust. 5 pkt 2 i ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z nim otrzymanie dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w dniu otrzymania całości lub części tej dopłaty.

W tej sytuacji kwotę dotacji należy uznać za kwotę brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług. Zatem kwota podatku powinna być obliczana tzw. metodą „w stu”.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 123 000 zł. W tej sytuacji w celu ustalenia ceny netto oraz kwoty VAT podatnik musi posłużyć się metodą „w stu”. Dzięki niej wie, że cena netto dotacji wyniesie 100 000 zł (123 000 zł x 100/122), natomiast VAT – 23 000 zł.

Autor: Rafał Styczyński

Dotacje i ich rozliczenie w jednostkach budżetowych

Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, jej nieprawidłowe rozliczenie, niedokonanie w terminie zwrotu całości lub części dotacji, jak też przekazanie środków w formie dotacji bez upoważnienia, spowodować może konsekwencje przewidziane w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dotacje stanowią bezzwrotny, nieoprocentowany transfer, niezwiązany z żadnym wzajemnym świadczeniem, podlegający specyficznym zasadom przekazywania, ewidencji i rozliczania. Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje są to, podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki m.in. z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych. W praktyce jednostek samorządu terytorialnego dotacje mogą mieć charakter dotacji:

– celowych – przeznaczonych na ściśle określone cele, w wysokości, w przypadku dofinansowania zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, bieżących i inwestycyjnych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nieprzekraczającej 80% całości zadania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; mogą również stanowić formę pomocy finansowej przekazywanej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Dotacjami celowymi są również środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, uszczegółowione w przepisach,

– przedmiotowych – przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów towarów i usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych,

– podmiotowych – stanowiących środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej, przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w ustawie lub umowie międzynarodowej.

 Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest:

– istnienie umocowania prawnego, wynikającego m.in. z ustawy, z umowy międzynarodowej,

– ujęcie (zaplanowanie) wydatku w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,

– zawarcie umowy między dysponentem środków publicznych i beneficjentem dotacji (należącego do sektora finansów publicznych lub spoza tego sektora) .

Dopiero łączne spełnienie wskazanych warunków tworzy możliwości wydatkowania środków budżetowych w formie dotacji.

Niezbędne elementy umowa zawierana pomiędzy stroną dotującą i dotowaną:

 • szczegółowy opis zadania, w tym cel, na który została przyznana dotacja,
 • wysokość przyznanej dotacji oraz warunki i tryb płatności,
 • termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
 • tryb kontroli realizacji zadania,
 • termin i zasady rozliczenia udzielonej dotacji,
 • termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, nie dłuższy niż do 31 stycznia następnego roku lub w przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji przypada w trakcie roku budżetowego – 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

Istotne jest, iż wykorzystanie dotacji następuje w efekcie zapłaty za realizację zadania, na które dotacja została udzielona, lub gdy przepisy szczególne tak stanowią, następuje w wyniku osiągnięcia celów wskazanych w tych przepisach. Rozliczenie natomiast jest odmienne w zależności od charakteru dotacji.

Rozliczenie środków publicznych wydatkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji następuje w przypadku dotacji:

 • celowych według zasad wynikających z umowy zawartej między organem dotującym i podmiotem dotowanym,
 • przedmiotowych następuje na podstawie przedłożonego przez podmiot dotowany rozliczenia, zawierającego zestawienie ilościowe sprzedanych produktów i usług, jednostkowych stawek dotacji z oszacowaniem należnej kwoty dotacji,
 • podmiotowych dokonywane jest z chwilą przekazania środków uprawnionemu podmiotowi (dotowanemu).

 Nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji

Zwrot niewykorzystanej części dotacji z naruszeniem ustawowych terminów wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek. Odsetki naliczane są od dnia następującego po upływie ustalonego terminu zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Z dotacjami może się również wiązać stwierdzenie (w wyniku przeprowadzonych kontroli przez organ dotujący) nienależytego wykorzystania otrzymanej dotacji. Konsekwencję stanowi wówczas  orzeczenie dotującego o:

 • wykorzystaniu otrzymanych środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, czyli na inne zadanie lub cel inny, niż wskazany w umowie,
 • nienależnym pobraniu środków publicznych czyli bez podstawy prawnej,
 • pobraniu środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w nadmiernej wysokości czyli otrzymaniem ich w wysokości wyższej niż określona w odpowiednich przepisach, umowie lub w wysokości wyższej niż niezbędna dla dofinansowania lub finansowania dotowanego zadania.

Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, jej nieprawidłowe rozliczenie, niedokonanie w terminie zwrotu całości lub części dotacji, jak też przekazanie środków w formie dotacji bez upoważnienia, spowodować może konsekwencje przewidziane w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Na podmiot ubiegający się o środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nałożone zostały więc obowiązki dotyczące:

– spełnienia warunków uprawniających do korzystania ze środków publicznych,

– realizacji zadania finansowanego lub dofinansowanego ze środków publicznych zgodnie z warunkami określonymi przez dotującego,

– rozliczenia się z otrzymanych środków w obowiązujących terminach i w wyznaczonym zakresie.

Przykładowy zakres rozliczenia dotacji przedstawia wzór 1.

Wzór 1.      Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

………………………….

 pieczęć

………………………….

 miejscowość, data

Rozliczenie dotacji celowej

otrzymanej z Powiatu/Gminy* na zadanie bieżące/inwestycyjne* realizowane na podstawie Porozumienia/Umowy* z dnia ………..……… r.

w sprawie …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Opis zadania

(Nr faktury, szczegółowy opis zrealizowanych robót)

Środki otrzymaneŚrodki wykorzystaneKlasyfikacja budżetowa wydatkuŚrodki zwrócone bądź przewidziane do zwrotu
działrozdział§kwotadata
12345678

……………………………..

 sporządził

………………………………….

 kierownik jednostki (osoba upoważniona)

Źródło: opracowanie własne

Rozliczenie otrzymanej dotacji dokonywane jest w wyniku przedłożenia przez dotowany podmiot organowi wykonawczemu sprawozdania z wykonania zadania. Rozliczenie może mieć charakter rozliczenia (sprawozdania) częściowego jak i ostatecznego. Charakter, termin i częstotliwość składania rozliczenia musi wynikać z  zawartej umowy lub wskazania ustawowego. Weryfikacja złożonego sprawozdania (rozliczenia) dokonywana jest pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym. Ocenie poddawana jak również zgodność wydatkowanych środków z określonym w umowie celem oraz terminowość realizacji zadania. Od prawidłowości przedłożonego rozliczenia oraz zatwierdzenia sprawozdania częściowego uwarunkowane jest przekazanie kolejnej transzy dotacji, w sytuacji kiedy postanowienia umowy przewidują taki tryb dotowania.

Zwrot dotacji

W stosunku do części dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości można orzec zwrot. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi (w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych) nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

Zwrot następuje na podstawie decyzji w sprawie zwrotu dotacji, wydanej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Rolę organu odwoławczego od wydanej, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego decyzji pełni właściwe terytorialnie samorządowe kolegium odwoławcze.

Na podmiot ubiegający się o środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nałożone zostały więc obowiązki dotyczące:

 • spełnienia warunków uprawniających do korzystania ze środków publicznych,
 • realizacji zadania finansowanego lub dofinansowanego ze środków publicznych zgodnie z warunkami określonymi przez dotującego,
 • rozliczenia się z otrzymanych środków w obowiązujących terminach i w wyznaczonym zakresie.

Naruszenie dyscypliny

Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, jej nieprawidłowe rozliczenie, niedokonanie w terminie zwrotu całości lub części dotacji, jak też przekazanie środków w formie dotacji bez upoważnienia, spowodować może konsekwencje przewidziane w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Przepisom jej podlegają zarówno osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet (organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego), jak też osoby gospodarujące środkami publicznymi, przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W kategorii tej mieszczą się zatem organizacje pożytku publicznego oraz zrównane z nimi w uprawnieniach podmioty, otrzymujące środki w efekcie zlecania zadań publicznych do realizacji. Zarzuty dotyczące nieprawidłowości mogą zatem zostać przedstawione organowi wykonawczemu w zakresie:

◦      przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania,

◦      nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Natomiast wykonawca zadania publicznego finansowanego lub dofinansowywanego środkami publicznymi, może narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku:

– wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,

– nierozliczenia w terminie otrzymanej dotacji,

– niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Zaistnienie wskazanych nieprawidłowości może spowodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osoby, która czyn taki popełniła i można jej przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może ponieść także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Kontrola realizacji zadania publicznego

Organ udzielający dotacji powinien przeprowadzić kontrolę realizacji dotowanego zadania. Działania kontrolno – nadzorcze mają na celu:

– określenie stopnia realizacji zadania,

– ocenę efektywności, rzetelności oraz jakości wykonywania zadania,

– ocenę poprawności wydatkowania środków publicznych,

– prawidłowości prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji.

Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzana zarówno w trakcie realizacji zadania, jak też już po jego zakończeniu. Może się ona odbywać w siedzibie dotowanego podmiotu, jak też w miejscu realizacji zadania z udziałem środków publicznych. W trakcie trwania czynności kontrolnych, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich dokumentów obrazujących dokonane operacje gospodarcze, związane z realizacją dotowanego zadania. Przedłożeniu kontrolującym podlegały więc będą wszelkie faktury, rachunki, dowody wpłat a także całokształt dokumentacji świadczącej o faktycznie poniesionych kosztach i wydatkach związanych z realizacją zadania z udziałem środków publicznych. Ocenie poddawany być może także sposób i zakres wyodrębnienia w ewidencji  finansowo – księgowej środków publicznych oraz możliwość wyodrębnienia wielkości ekonomicznych. Pomoc w dokonaniu obiektywnej oceny mogą stanowić (oprócz już wskazanych) wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie wydatków, kopie przelewów, ewentualnie wydruk ksiąg rachunkowych, sprawozdania okresowe, roczne i inne raporty.

Dotacje w ewidencji jednostki budżetowej

Kasowa realizacja dochodów jednostki budżetowej odzwierciedlona jest w ewidencji budżetu. Z tego powodu nie jest zasadne powielanie jej w ewidencji jednostki budżetowej. Dlatego też dochody takie, jak m.in. dotacje nie są ujmowane na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” pełni funkcję rachunku bieżącego budżetu. Podwójna funkcja konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędach jednostki samorządu terytorialnego wymaga wyodrębnienia obrotów dotyczących dwóch grup:

– wynikających z wyciągów bankowych do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, którego saldo musi odpowiadać saldu w banku,

– wynikających z wtórnych zapisów dokonywanych na podstawie wyciągu bankowego do konta 133 „Rachunek budżetu”, w podziale na zdarzenia gospodarcze dotyczące wydatków i dochodów, przeksięgowywanych okresowo odpowiednio na stronę Wn i stronę Ma konta 800 „Fundusz jednostki”.

 W sytuacji, gdy urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego nie korzysta z wyodrębnionego rachunku bankowego, wówczas obroty dotyczące urzędu, związane z jego dochodami muszą być ujmowane, na podstawie polecenia księgowania, w ewidencji urzędu jako zapis wtórny na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki”, w korespondencji z właściwym kontem przeciwstawnym. Dotyczy to również dochodów wpływających bezpośrednio na konto 133 „Rachunek budżetu”, z uwagi na fakt, iż dochody budżetowe nie są ujęte w planach samorządowych jednostek budżetowych (m.in. dotacje), natomiast stanowią one przychody urzędu jednostki samorządu terytorialnego. W tak zorganizowanej ewidencji księgowej wpływ dochodów z tytułu dotacji ujmowany jest jako zapis wtórny na stronie Wn konta 133 „Rachunek budżetu”.

Z kolei przekazanie dotacji ujętej w planie finansowym jednostki budżetowej po stronie wydatków podmiotowi uprawnionemu, ewidencjonowane jest na stronie Ma konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” w korespondencji ze stroną Wn konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności ze środków europejskich”.

Konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności ze środków europejskich” służy do ewidencji przekazanych przez organ dotacji budżetowych, bez względu na ich charakter i podmiot uprawniony do otrzymania oraz do rozliczenia udzielonych dotacji. Strona Wn służy do ujmowania wartości dotacji przekazanych przez organ dotujący. Natomiast strona Ma służy do ewidencji wartości dotacji wykorzystanych i rozliczonych w korespondencji ze stroną Wn konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”. Na stronie Ma konta 224 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich”  ewidencjonowane są również zwroty dotacji dokonane w tym samym roku budżetowym w korespondencji ze stroną Wn konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Z uwagi na specyfikę, dotacje podmiotowe uznawane są za wykorzystane i rozliczone w momencie ich przekazania. Z tego względu zasadne jest dokonanie, obok zapisu: Wn 224/Ma 130, zapisu równoległego: Wn 810/ Ma 224.

Szczegółowa ewidencja prowadzona do konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności ze środków europejskich” powinna umożliwić identyfikację wysokości dotacji przekazanych, według podmiotów dotowanych oraz celów, na jakie środki zostały przekazane. Konto 224 może wykazywać saldo Wn, oznaczające wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.

Na koniec roku, po zaksięgowaniu złożonych przez podmioty dotowane rozliczeń dotacji, saldo Wn oznacza wartość dotacji należnych do zwrotu w roku przyszłym, które muszą być zaliczone do należności z tytułu dochodów budżetowych (konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”). Po przeniesieniu rozliczonych oraz przypisanych do zwrotu dotacji na należności z tytułu dochodów budżetowych, konto 224 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje nie wykazuje salda.

Przykład 1. Ewidencja dotacji w jednostce budżetowej
130 Rachunek bieżący jednostki224  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich
5) 15 00080 000 (11) 80 00055 000 (3
6) 85 00050 000 (22) 50 00050 000 (4
8) 5 00030 000 (77) 30 00015 000 (5
5 000 (95 000 (8
25 000 (10
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje800 Fundusz jednostki223 Rozliczenie wydatków budżetowych
3) 55 000130 000 (1111) 130 0009) 5 00085 000 (6
4) 50 000
10) 25 000
Objaśnienia do schematu:
1. Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej na współfinansowanie
budowy ciągów pieszych (stanowiących wydatek w podmiocie dotującym)80 000,00
2. Przekazanie dotacji podmiotowej na finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej50 000,00
3. Rozliczenie dotacji celowej na współfinansowanie budowy ciągów pieszych
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie55 000,00
4. Rozliczenie dotacji podmiotowej80 000,00
5. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej w roku bieżącym15 000,00
6. Wpływ (z budżetu jst) środków na projekt współfinansowany ze środków unijnych85 000,00
7. Przekazanie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych
uczestniczącym w projekcie jednostkom samorządu terytorialnego (partnerom)30 000,00
8. Zwrot niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu współfinansowanego
ze środków unijnych5 000,00
9. Zwrot środków otrzymanych na wydatki5 000,00
10. Rozliczenie dotacji przekazanej na realizację projektu współfinansowanego
ze środków unijnych25 000,00
11. Przeniesienie w końcu roku sumy dotacji130 000,00

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych (zwrot w roku następnym) oraz odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych naliczane od dotacji zwróconych po terminie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają ujęciu na stronie Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 750 „Przychody finansowe”. Natomiast wpływy środków z tytułu dochodów przypisanych księgowane są na stronie Wn konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Do ewidencji dotacji objętych planem finansowym wydatków w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego i przekazanych z urzędu lub z rachunku budżetu służy konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”. Ujmowane są tu m.in. dotacje:

 •  przekazywane samorządowym zakładom budżetowym:

– podmiotowe na finansowanie podstawowej działalności,

– przedmiotowe stanowiące dofinansowanie do określonych wyrobów, usług,

– celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

– na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

 • przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów (porozumień),
 • przekazywane podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym dla osiągnięcia zysku i realizującym zadania ze sfery publicznej.